Förord Psykopater och Sociopater - ett spektrum


Det finns i vårt samhälle många ämnen som är svåra att diskutera eftersom de ofta väcker starka känslor.
Ett sådant ämne är psykopati. Med den här boken vill jag bland annat illustrera hur närvaron eller
frånvaron av ett samvete är en mer meningsfull uppdelning av människor än religionstillhörighet, etnisk
tillhörighet, kön eller grad av intelligens. Men jag vill också visa hur många människor som kallas psykopater
inte alls är det. Ibland är det hjärnskadade personer, men i mycket högre grad är det människor
som under yttre omständigheter av olika slag radikalt förvandlas och förlorar allt av det vi kallar humant
och civiliserat beteende. Begreppet ondska är ett teologiskt begrepp, men det går inte att undvika i denna
psykologibok. Jag återkommer i många sammanhang till ondskan.
Efter inledningen följer de mest kända teorierna om psykopati jämte en genomgång av psykopatibegreppets
historiska utveckling. Jämförelsen mellan psykopati och angränsande störningar hjälper till att
belysa psykopatin från olika håll. Sen följer en genomgång av den vanligaste kritiken mot användningen
av psykopatibegreppet. Därefter visar jag hur psykopaten framställs – och ofta glorifieras – inom konst,
film och litteratur och hur «det moderna västerländska samhället främjar psykopatisk utveckling».1 Jag
visar vidare vad uppfattningen av begreppen psykopati eller sociopati står för och hur denna uppfattning
kan variera i tid och rum. Referensramar är viktiga, nästintill avgörande vid undersökning av alla
former av psykologisk och social störning. Vid en analys av begrepp som psykopati och sociopati blir de
centrala. Jag diskuterar därför ingående könsmässiga, sociala, kulturella, etniska och religiösa faktorers
relation till psykopati och sociopati. Ibland kan tyvärr sådana faktorer bli direkt styrande för att inte säga
hämmande för forskning och vetenskap.
De flesta som skriver om psykopati är naturvetenskapligt inriktade specialister. Själv är jag mer generalist
och har låtit mig inspireras utifrån många olika forskningsområden. Med ett bredare perspektiv än det
som ryms inom det traditionella psykopatibegreppet kan jag då lättare beskriva och förklara människor
som bryter mot juridiska och sociala lagar. Jag beskriver hur den icke-inlåste, «ännu icke-dömde» psykopaten
ska kunna identifieras, vem som kan bli psykopatens offer samt hur man själv kan/bör förfara
i mötet med en misstänkt psykopat.
För att kunna återge de emotionella och sociala problemen runt begreppen psykopati och sociopati räcker
det inte med statistisk och meta-analyser över befintlig forskning. Man behöver också kunna förmedla
stämningar, attityder och hur andra människor påverkas av psykopaters framfart. Medvetenheten om
dessa personers beteenden har funnits under tusentals år, världen runt. Människors vanliga reaktion på
psykopater är att försöka förstå, förklara och behandla med omsorg, för att till slut övergå i uppgivenhet
eller mer eller mindre hårdhänta metoder – ofta med dödlig utgång för psykopaterna. Men ibland är
psykopaten den snabbare och förgör sina kritiker.
Något som sällan diskuteras är psykopatens eget inre, hans egen smärta och oförmåga. Några få forskare
har stannat till vid detta ämne och så gör även jag. Min bok kan kanske i vissa avseenden förefalla svår och
provokativ. För att kunna ge perspektiv har jag därför tagit del av såväl äldre debatter som dagsaktuella
sådana inom ett större antal relevanta vetenskapliga områden i synen på vad som ska anses normalt, friskt,
patologiskt och ur samhällets synpunkt önskvärt eller inte önskvärt beteende. Vissa avsnitt/resonemang
återfinns i flera kapitel för att ge läsaren möjlighet att läsa dessa var för sig. Därför förekommer en del
upprepningar i texten på grund av att samma faktorer är relevanta inom olika delområden.

Bokens huvudteman utgörs av en psykoanalytisk infallsvinkel på psykopati plus ett psykopatins spektrum.
Min avsikt är att föreliggande text ska kunna läsas med behållning av såväl specialister inom psykologi
och psykiatri, som socionomer, jurister, utredare och handläggare av olika slag, journalister och
en intresserad allmänhet. Jag har därför strävat efter att i fotnoter förklara fackbegrepp där sådana kan
tänkas överskrida den mer elementära terminologin.
Under den långa tid som det tagit att skriva den här boken har jag kommit att alltmer förändra min
uppfattning av vad en psykopat är. Det går inte att se psykopater i ett svart-vitt mönster. På samma sätt
som de vi kallar vanliga människor ibland kan göra riktigt dåliga saker, kan en psykopat ibland göra
bra saker, dvs. vi kan helt enkelt se människors beteenden längs ett kontinuum från mycket dåligt till
mycket bra, med diverse oväntade avbrott. Under skrivandets gång har boken kommit att utvecklats till
en allmän lärobok i personlighetspsykologi och psykiatri.

Flera personer har uppmuntrat mig i mitt intresse för psykopati som professorerna Lennart Melin, Institutionen
för psykologi i Uppsala; Leif GW Persson vid Polishögskolan, Solna och Gudmund Smith vid
Psykologiska institutionen i Lund. Med deras välvilliga inställning kände jag stöd att fortsatta skriva.
Konstruktiv kritik har jag erhållit från psykologerna Susanna Carolusson, Göteborg; Ulla Arnell, Uppsala
och Tommy Hallqvist, Uppsala; docenten Bo Edvardsson, Örebro universitet; psykiatern Hans Kåreland,
Uppsala; professorn i matematik Svante Janson, Uppsala universitet; Göran Lambertz, justitieråd i Högsta
domstolen, före detta JK; Kjell Söderberg före detta chef för Kriminalunderrättelsetjänsten, Uppsala;
professorn Peter Wallensteen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala; fil.dr och psykolog
Henry Werlinder, Uppsala; universitetsadjunkten Håkan Westin, Juridiska fakulteten, Uppsala
universitet; Birgit Rengren Borgersen och Åke Bendz.

 

Sigvard Lingh september 2010

 

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning